OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA HOSTING USLUGA

 

 

Opšti uslovi korišćenja hosting usluga (u daljem tekstu usluga) definišu opšta pravila korišćenja hosting usluga između hosting provajdera HOSTIREX (u daljem tekstu HOSTIREX) i korisnika hosting usluga (u daljem tekstu KORISNIK) sa ciljem da se svim korisnicima omogući kvalitet i pouzdanost u radu zakupljenih hosting resursa.

1. Aktivacija hosting usluga

Naručivanje web hosting usluga vrši se preko definisanih servisa na adresi http://www.hostirex.com uz prihvatanje Opštih uslova korišćenja hosting usluga.

Specifikacija poručenih web hosting usluga biće prikazana na predračunu/računu ovlašćenog distributera hosting usluga.

Plaćanje poručenih web hosting usluga vrši se u vidu avansne uplate po osnovu dostavljenog predračuna ovlašćenog distributera najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema predračuna. Ukoliko klijent želi da otkaže kreiranu porudžbinu neophodno je da dostavi obaveštenje o otkazivanju porudžbine najkasnije u roku od 48h od trenutka prijema potvrde o obradi porudžbine.

Po prijemu potvrde o realizaciji uplate po osnovu dostavljenog predračuna, HOSTIREX je u obavezi da izvrši aktivaciju hosting naloga u roku od 48h. Izuzetak od prethodno navedenog predstavljaju slučajevi propagiranja DNS parametara domena u periodu nakon registracije domena.

Ovlašćeni distributer hosting usluga u obavezi je da klijentu izda fakturu/fiskalni račun za naplaćeni iznos po osnovu zakupa hosting usluga.

2. Produženje hosting usluga

 

Zakupljeni hosting nalog ili registracija domena automatski se obnavlja u narednom pretplatnom periodu ukoliko korisnik nije otkazao pretplatu.

HOSTIREX ima pravo da najkasnije u roku od 20 dana pre isteka aktivnog hosting naloga obavesti korisnika o isteku hosting perioda i zakupljenih hosting usluga.

3. Registracija domena

Internet domeni se registruju na ime korisnika usluga na period koji je naveden u registracionoj prijavi, prema važećem cenovniku i nakon prijema potvrde o realizaciji uplate u skladu sa prosleđenim instrukcijama. HOSTIREX zadržava pravo izmene WHOIS podataka ukoliko je isto neophodno za tehničke izmene nad internet domenom.

HOSTIREX zadržava pravo definisanja administrativnog,tehničkog i kontakta za plaćanje ukoliko smatra da je potrebno u cilju normalnog funkcionisanja domena.

HOSTIREX zadržava pravo javnog objavljivanja podataka na WHOIS servisima ukoliko korisnik nije zahtevao aktivaciju usluge o zaštiti podataka o vlasniku domena.

 

HOSTIREX zadržava pravo automatskog produženja registracije domena, ukoliko klijent prethodno pisanim putem nije potvrdio poništavanje registracije internet domena.

 

HOSTIREX neće biti odgovoran za produženje registracije domena ukoliko korisnik blagovremeno nije realizovao uplatu u skladu sa prosleđenim predračunom za produženje usluga web hostinga.

 

 

HOSTIREX neće biti odgovoran za štetu prouzrokovanu tehničkim problemima u funkcionisanju internet domena u bilo kom smislu.

 

HOSTIREX zadržava pravo upisa sopstvenih administrativnih ili tehničkih podataka na WHOIS servisima u cilju obavljanja izmena u skladu sa zahtevima korisnika.

KORISNIK je odgovoran za tačnost dostavljenih podataka za vlasnika domena.

 

4. Obaveze hosting provajdera

HOSTIREX zadržava pravo da preduzme mere koje mogu ograničiti ili onemogućiti pristup uslugama ukoliko za to postoje tehnički, sigurnosni, operativni ili drugi razlozi u cilju održavanja potrebnog nivoa funkcionalnosti i operativnosti hosting mreže i pojedinačnih servisa, kao i u slučaju zahteva od strane nadležnih državnih organa.

HOSTIREX ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom nefunkcionalnosti u radu dela ili celokupne hosting infrastrukture zbog tehničkih razloga, više sile, ili nepravlnosti u radu hardvera i softvera osim umanjenja naknade proporcionalno vremenu trajanja
nepravilnosti.

 

HOSTIREX ne odgovara za sadržaj, sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta, kao i za sigurnost korisničkih podataka.

HOSTIREX ima pravo da u slučajevima nedozvoljenog ponašanja korisnika putem e-maila obavesti korisnika o propustima i nedozvoljenim radnjama kao i obavezu za prestanak nedozvoljenih aktivnosti. HOSTIREX zadržava pravo da privremeno suspenduje pružanje hosting usluga na rok od najviše 7 dana. Ukoliko korisnik i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim aktivnostima, HOSTIREX ima pravo da trajno ukine hosting nalog, uz obaveštenje upućeno korisniku, i bez obaveze na povraćaj uplaćene naknade za korišćenje usluge.

 

HOSTIREX obavlja mesečni backup hosting naloga, ali ne garantuje za integritet i sadržaj backup kopija jer se isti generišu od strane cPanel servisa.

 

HOSTIREX ne snosi odgovornost u slučajevima prekida pružanja hosting usluga zbog radova na serverskoj infrastrukturi ili pod uslovom da o planiranim radovima obavesti korisnika najkasnije 24h pre početka radova.

5. Obaveze korisnika

KORISNIK je odgovoran za tačnost i ispravnost podataka navedenih u registracionoj prijavi prilikom zakupa web hosting usluga.

 

KORISNIK se obavezuje da će uvek imati ažurne kontakt podatke i da će o promeni istih obavesiti HOSTIREX, a u cilju održavanja potrebnog nivoa komunikacije u toku zakupljenog hosting perioda.

KORISNIK se obavezuje da pristupne podatke za pristup hosting resursima neće davati trećim licima i da će iste čuvati u tajnosti
u cilju zaštite integriteta podataka.

KORISNIK se obavezuje da će sadržaj koji postavi na internet prezentaciju biti u skladu sa važećim pravnim propisima Republike Srbije, i da prezentovanim sadržajem neće vršiti krivično delo, privredni pristup, povredu autorskog prava ili intelektualne svojine, delo nelojalne konkurencije, povredu ličnih prava građana, neovlašćen pristup tuđim informacijama ili distribuciju virusa i drugih štetnih sadržaja.

KORISNIK je odgovoran za prezentovani tekstualni, multimedijalni ili drugi sadržaj bez obzira da li je on lično postavio taj sadržaj, ili je sadržaj postavilo neko treće lice ovlašćeno ili neovlašćeno čijim se pristupom ili aktiviranjem od strane trećih lica može izvršiti
neka od nedozvoljenih aktivnosti ili povreda pravnih propisa Republike Srbije.

KORISNIK se obavezuje da neće prouzrokovati opterećenje serverske infrastrukture iznad dozvoljenih vrednosti za iskorišćenje procesorskih i memorijskih resursa u kojem će slučaju, hosting nalog privremeno biti suspendovan.

 

KORISNIK je odgovoran za održavanje bezbednosti hosting naloga u cilju sprečavanja malicioznih aktivnosti koje nanose štetu drugim korisnicima na serveru ili trećim licima, kao i za kreiranje rezervnih backup kopija hosting naloga. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela

 

6. Promena uslova

HOSTIREX zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši promenu Opštih uslova, o čemu je dužan da obavesti KORISNIKA, najkasnije 15 dana pre početka primene.

 

7. Važenje i prestanak ugovornog odnosa

Osnovni period korišćenja hosting usluga je 12 meseeci.

U slučaju da korisnik ne dostavi HOSTIREX-u pisani otkaz pre isteka definisanog perioda trajanja ugovornog odnosa, ugovor će se automatski produžiti na period koji je isti kao i prethodno ugovoreni.

HOSTIREX i KORISNIK imaju pravo da raskinu korisnički ugovor u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza jedne strane, slanjem pisanog obaveštenja 30 (trideset) dana pre raskida (otkazni rok).

U svim slučajevima raskida korisničkog ugovora, bez obzira na osnov, KORISNIK je dužan da prethodno izmiri sve dospele a neizmirene novčane obaveze prema HOSTIREX-u kao i da u roku od 7 (sedam) dana od dana raskida plati HOSTIREX-u iznos jednak zbiru preostalih mesečnih ili godišnjih naknada, za preostali period važenja ugovora.


8. Sporovi

Sve sporove nastale izvršenjem ovog ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno. U slučaju da to nije moguće nadležan je sud u Beogradu.